X ปิด
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
YouTube Pr Phuketcity
fanpage pr เทศบาลนครภูเก็ต
สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
องค์ความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ทน.ภูเก็ต จ่ายน้ำประปาตามปกติ

ตามที่ กองการประปา เทศบาลนครภูเก็ต ได้แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ในวันอังคาร ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ตามสายถนนต่างๆ...
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
"ยูเนสโก" ประกาศยกย่องให้ภูเก็ตเป็น 1 ใน 18 เมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของโลก เมืองแรกของไทย (ดู: 251) 
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation