X ปิด
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครภูเก็ต
fanpage pr เทศบาลนครภูเก็ต
เทศบาลนครภูเก็ต สืบสานประเพณีไทย จัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘

เทศบาลนครภูเก็ต กำหนดจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๘ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมของชาติ โดยจัดให้มีพิธีหล่อเทียนพรรษาในวันอังคารที่ ๒...
ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักการศึกษา

ตามที่ เทศบาลนครภูเก็ต ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักการศึกษา...
กรกฎาคม

2558

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation