X ปิด
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
YouTube Pr Phuketcity
fanpage pr เทศบาลนครภูเก็ต
สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
องค์ความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หอนาฬิกาวงเวียนสุรินทร์ อยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซม

ตามที่ มีพี่น้องประชาชน มีข้อสอบถามเกี่ยวกับหอนาฬิกาวงเวียนสุริทร์ ได้ชำรุด เนื่องจากอุปกรณ์หอนาฬิกาเสื่อมสภาพ เพราะการใช้งานนานกว่า ๑๐ ปี ขณะนี้ อยู่...
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา

ตามที่ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยก...
พฤษภาคม

2559

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
"ยูเนสโก" ประกาศยกย่องให้ภูเก็ตเป็น 1 ใน 18 เมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของโลก เมืองแรกของไทย (ดู: 190) 
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation