X ปิด
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
YouTube Pr Phuketcity
fanpage pr เทศบาลนครภูเก็ต
สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
องค์ความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วันเสาร์ ที่ ๓ กันยายน นี้ ปิดการจราจรตั้งแต่วงเวียนสุริยเดชไปจนถึงสี่แยกถนนเยาวราชตัดถนนดีบุก

ด้วยในวันเสาร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำการรื้อถอนเสาไฟฟ้า ตั้งแต่วงเวียนสุริยเดชไปจนถึงสี่แยกถนน...
ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก

ตามที่เทศบาลนครภูเก็ต จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา...
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
"ยูเนสโก" ประกาศยกย่องให้ภูเก็ตเป็น 1 ใน 18 เมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของโลก เมืองแรกของไทย (ดู: 332) 
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation