X ปิด
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครภูเก็ต
fanpage pr เทศบาลนครภูเก็ต
คลังข่าวมหาดไทย
เทศบาลนครภูเก็ต สร้างภูมิคุ้มกันอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

เทศบาลนครภูเก็ต จัดอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมสันทนาการเกี่ยวกับโทษและภัยของยาเสพติด ให้กับเด็กและเยาวชน ในระหว่างวันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวล...
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ด้วยเทศบาลนครภูเก็ตมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 จึงขอประกาศให้ผู้ส...
สิงหาคม

2558

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation